Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri – sisustussuunnittelu Maru Hautala

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Sisustussuunnittelu Maru Hautalan tietosuojakäytännöt koskien asiakasrekisterin ylläpitoa ja asiakkaiden henkilötietoja. Sisusustussuunnittelutyön kannalta oleellinen tieto, kuten osoite- ja puhelinnumerot kerätään ja liitetään osaksi suunnitelmia.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa:

  • Miten Sisustussuunnittelu Maru Hautala käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja sekä yritysten tietoja.

  • Millaisia henkilö- /yritystietoja Sisustussuunnittelu Maru Hautala voi kerätä

  • Mihin tarkoituksiin Sisustussuunnittelu Maru Hautala voi käyttää yksityishenkilöiden sekä yritysten henkilötietoja.

  • Yksityishenkilöiden sekä yritysten oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.


1. Rekisterin ylläpitäjä
tmi. Maru Hautala
Y-tunnus 2632065-1

2. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Maru Hautala
maru.hautala@gmail.com
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi
Sisustussuunnittelu Maru Hautala: asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta
Rekisteriin kerätään suunnittelutöiden kautta annettuja yksityishenkilöiden henkilötietoja, sekä yritysten osoite-,laskutus- , ja tarvittavia henkilötietoja jotta sisustussuunnittelutyö voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Yksityishenkilöt sekä yritykset ovat suunnittelupalvelun käytön osalta Hautalan asiakkaita.

Asiakkaan ja yritysten tietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon.

Lisäksi asiakkaan antamat tiedot sattavat tapauskohtaisesti välittyä yhteistyökumppanille, jolle asiakas Hautalan kautta tehnyt tarjouspyynnön. Hautalan yhteistyökumppaneina voi olla etenkin rautakaupat, kalustetoimittajat. Mahdollisista tarjouspyynnöistä kuitenkin tiedotetaan asiakasta aina erikseen.

5. Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään tarjouspyynnön yhteydessä luovuttamat yritys-/henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaalta pyydetään ja kerätään seuraavat tiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoitetiedot

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas ottaa yhteyttä Hautalaan tarjouspyynnön yhteydessä. Hautala pyytää henkilötiedot puhelimitse tai sähköpostilla. Tietoja tarkennetaan tarvittaessa tarjouskäynnin yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana.

8. Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kolmannen toimijan tarjoamien palvelupyyntöjen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään yhteistyökumppanille, jos kyse on esimerkiksi kalustetarjouspyynnöistä.

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoitetiedot

Hautala ei luovuta asiakkaan henkilötietoja muille kolmansille kuin edellä mainituille Hautalan yhteistyökumppaneille, joille asiakas on tehnyt toimeksiannon.

Edellä sanotun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen siirtäminen
Hautala saattaa käyttää palvelunsa tuottamiseen alihankkijoita, jotka ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ns. henkilötietojen käsittelijöitä. Hautala voi julkaista verkkosivuillaan lisää tietoa tietosuojakäytännöistään ja Asiakas voi myös olla Hautalaan yhteydessä tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Rekisterin suojaus
Hautala on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan Hautalan mahdollisilla työntekijöillä ja harjoittelijoilla sekä toimeksisaajilla ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin salassapitomääräysten sitomina.

11. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Hautala on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Hautalalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

12. Tiedon korjaaminen
Mikäli Asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on asiakkaalla oikeus pyytää Hautalaa korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

13. Muut oikeudet
Hautala pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Hautala sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

14. Rekistetietojen säilyttäminen ja poistaminen
Hautala säilyttää rekisteritietoja enintään 10 -vuotta. Työn luonne vaatii rekisterin säilyttämistä arkistossa, sillä tällöin vanhoihin suunnitelmiin palaaminen on mahdollista. Arkiston asianmukaisessa säilömisessä noudatetaan arkistointilain mukaisia määreitä. Vanhoihin suunnitelmiin sekä niiden henkilötietoihin ei kuitenkaan palata, ellei asiakkaan uusi yhteydenotto tätä vaadi.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä aikamääreen päättymisen jälkeen ja hävitetään asianmukaisesti.